Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1: Hlavné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti ENERGYflex s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 070 255 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 134112/B, adresa na doručovanie: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe produktu prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho www.energyflexcollagen.eu (ďalej v texte len „energyflex collagen“).
 • Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“). V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky a ďalších krajín EÚ pre kúpu produktu objednaného prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „e-shop“) na www.energyflexcollagen.eu. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na energyflexcollagen.eu.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.
 • Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť predávaného tovaru na sklade
 

Článok 2: Definícia pojmov

 • Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu na stránke energyflexcollagen.eu (ENERGYflex s.r.o., IČO: 52 070 255, DIČ: 2120909538 IČ DPH: SK2120909538)
 • Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo    využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 • Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 • Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného produktu z ponuky e-shopu na www.energyflexcollagen.eu a celková cena tohto produktu, spracovaná systémom e-shopu.
 • Produktom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na www.energyflexcollagen.eu. Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie produktu a uskutočnenie platby za produkt elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené prostredníctvom SSL certifikátu. „Lets encrypt ssl“ Certifikát ponúka úplnú verifikáciu vyššie spomenutých procesov. Tiež zabezpečuje, že osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na energyflexcollagen.eu.
 • Orgán dozoru vykonáva
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, sídlo: Prievozská 32, P.O.BOX 5. 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
 

Článok 3: Ceny za produkt

 • Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.energyflexcollagen.eu je uvedená vždy v okne vybraného tovaru je aktuálna a platná. Kúpna cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná bez DPH, ale vrátane ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.energyflexcollagen.eu s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.energyflexcollagen.eu. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.
 • V prípade, ak sa na www.energyflexcollagen.eu objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, ak ide o tovar bežne dostupný na stránke www.energyflexcollagen.eu a jeho cena sa zjavne odlišuje od ceny obvyklej , alebo z dôvodu chyby systému a chybného zobrazenia údajov sa pri tovare objaví cena zjavne nesprávna ktorá je podozrivo nízka alebo ide o zjavnú chybu v písaní, pri výraznom náraste inflácie, alebo pri výrazných zmenách dodávateľských, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu.
 • Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je po ukončení objednávky a zaplatení tovaru zaslaná na email uvedený v objednávke. Pri osobnom odbere v predajni je dokladom o predaji účet  z registračnej pokladnice.
 

Článok 4: Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva medzi predávajúcim a kupujúcim odoslaním objednávkového formulára na stránke pokladne po pripadní tovaru a množstva a vyplnenia formulára potvrdeného tlačidlom dokončiť objednávku. (ďalej len objednávka).
 • Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju upraviť.
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov
 • Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne
 • Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 • Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Záväzným potvrdením sa rozumie emailom Predávajúceho potvrdená objednávka (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke Kupujúceho), inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@energyflexcollagen.eu.
 • Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú: Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa); tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis; Množstvo objednávaného tovaru;  Adresa miesta dodania tovaru ak je iná ako adresa ako sídlo/adresa Kupujúceho (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho), Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP; , Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec). Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú.
 

Článok 5: Odstúpenie od zmluvy

 • Kupujúci – spotrebiteľ má právo v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho na adrese Račianska 96, OPTIMUM, Bratislava 83102.
 • Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy a to najmä nie však výlučne: úplný, nevybalený, s neporušeným ochranným obalom, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúci spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy zaslať na emailovú adresu info@energyflexcollagen.eu, prípadne môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránkach www.energyflexcollagen.eu. Tovar by mal byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
 • Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
 • Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv: predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 

Článok 6: Dodacie lehoty

 • Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme v počte minimálne 1 kus a vieme vám ho vyexpedovať najneskôr do 3 (troch) pracovných dní po prijatí a úplnom zaplatení objednávky. Kupujúci má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť.
 • Pri prevzatí produktu je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je produktu zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania produktu spísať s prepravcom – poverenou osobou/kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci produktu prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 • Dodanie produktu na územie ostatných členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť dodať tovar mimo územia
 

Článok 7: Doprava a poštovné

 • Tovar posiela Predávajúci podľa voľby Kupujúceho a to buď prostredníctvom osobného odberu po dohode s Predávajúcim a to adrese Energy Flex Bratislava Račianska 96, OPTIMUM, Bratislava 83102, Hala D, číslo dverí: 304 alebo na adrese Energy Flex Košice, Zvonárska 15, 04001, Košice
 • poverenou osobou alebo Kuriérskej služby, s ktorou v momente odosielania produktu Predávajúci spolupracuje. Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní dané tituly dorazia na adresu Kupujúceho.
 • V cene objednávky pripočítavame poštovné náklady v závislosti od zvolenej formy dodania produktu.
 • Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.
 

Článok 8: Spôsoby platby

 • Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  • priama platba na bankový účet: Platobné detaily vám budú zaslané mailom, po dokončení objednávky. Po odoslaní objednávky pošlite vašu platbu priamo na náš bankový účet. Na identifikáciu platby (variabilný symbol) použite vaše číslo objednávky
  • elektronické bankovníctvo (platba vopred bankovým prevodom) : Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný produkt po uhradení a pripísaní celej sumy produktu uvedeného v elektronickej objednávky na účet ENERGYflex.r.o. , Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky. Pre slovenských zákazníkov: IBAN: SK35 0900 0000 0050 5840 5425, Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.. Pre platby zo zahraničia SWIFT (BIC)kód: GIBASKBX
  • Platobnou bránou Global payments za pomoci platby kartou online
 

Článok 9: Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na produkte

 •   Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za produktu.
 • Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme produkt od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s produktom a kupujúci produkt neprevezme.
 

Článok 10: Práva a povinnosti zmluvnych strán

 • Predávajúci je povinný najmä:
  • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji produktu alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
  • zabaliť produkt na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
  • dodať spotrebiteľovi objednaný produkt do miesta určenia riadne a včas,
  • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie produktu v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
 • Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu produkt riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti produktu. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 • Kupujúci je povinný najmä:
  • včas prevziať produkt v mieste určenia,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie produktu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie produktu znáša predávajúci,
  • Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.
  • Kupujúci má právo na dodane produktu predávajúcim riadne a včas.
  • Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.
 

Článok 11: Ochrana osobných údajov

 • Kompletné znenie ochrany osobných údajov a ich spracovania môžete nájsť v dokumente o ochrane osobých údajov (GDPR) kliknutím na daný odkaz
 

Článok 12: Nečakané skutočnosti

 • Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom „vis maior“  t. j. vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti.
 

Článok 13: Záverečné ustanovenia

 • Pri nákupe produktu na www.energyflexcollagen.eu sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 • Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.energyflexcollagen.eu . Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 • Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.energyflexcollagen.eu môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo www.energyflexcollagen.eu
 • Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty uvedené na www.energyflexcollagen.eu.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.energyflexcollagen.eu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 • Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.
  V Bratislave dňa 23.1.2021