Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1: Hlavní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti ENERGYflex s.r.o., se sídlem: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 070 255 zapsaná v Obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. : 134112/B, adresa pro doručování: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava (dále jen „Prodávající“) a Kupujícího (dále jen „Kupující“) při koupi produktu prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího www.energyflexcollagen.eu (dále v textu jen „energyflex collagen“).
 • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen „Kupní smlouva“). (Prodávající a Kupující společně dále jen „Smluvní strany“). V případě, že Prodávající a Kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Tyeto VOP platí na území České republiky a dalších zemí EU pro koupi produktu objednaného prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „e-shop“) na www.energyflexcollagen.eu. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na energyflexcollagen.eu.
 • Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami důkladně seznámil, jejich obsahu porozuměl a v tomto znění s nimi bez výhrad souhlasí.
 • Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost prodávaného zboží na skladě
 

Článek 2: Definice pojmů

 • Prodávajícím se rozumí provozovatel e-shopu na stránce energyflexcollagen.eu (ENERGYflex s.r.o., IČO: 52 070 255, DIČ: 2120909538, IČ DPH: SK 2120909538)
 • Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.
 • Kupujícím spotřebitelem je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 • Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.
 • Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu.
 • Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného produktu z nabídky e-shopu na www.energyflexcollagen.eu a celková cena tohoto produktu, zpracována systémem e-shopu.
 • Produktem se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na www.energyflexcollagen.eu. Proces registrace Kupujícího, elektronické objednání produktu a uskutečnění platby za produkt elektronicky objednaný jakož i zpracování osobních údajů Kupujícího je chráněné a zabezpečené prostřednictvím SSL certifikátu. „Lets encrypt ssl“ Certifikát nabízí úplnou verifikaci výše zmíněných procesů. Také zajišťuje, že osobní a důvěrné informace jsou bezpečně uchovávány během přenosu z prohlížeče Kupujícího na energyflexcollagen.eu.
 • Orgán dozoru provádí Inšpektorát SOI pro Bratislavský kraj, sídlo: Prievozská 32, P.O.BOX 5. 820 07 Bratislava 27, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele, tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
 

Článek 3: Ceny za produkt

 • Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím www.energyflexcollagen.eu je uvedena vždy v okně vybraného zboží je aktuální a platná. Kupní cena se vždy uvádí bez daně z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak. Konečná cena je sumární cena uváděna v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky. Konečná cena je uváděna bez DPH, ale včetně ostatních daní a poplatků (např. Poštovné), které musí kupující zaplatit pro získání zboží. Tuto cenu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou stran.
 • Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na www.energyflexcollagen.eu s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na www.energyflexcollagen.eu. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané.
 • V případě, že se na www.energyflexcollagen.eu objeví při některém zboží cena evidentně chybná, jde-li o zboží běžně dostupný na stránce www.energyflexcollagen.eu a jeho cena se zjevně odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému a chybného zobrazení údajů u zboží objeví cena zjevně nesprávná která je podezřele nízká nebo jde o zjevnou chybu v psaní, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských, Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou.
 • Dokladem o prodeji včetně ceny zboží je faktura, která je po ukončení objednávky a zaplacení zboží zaslána na email uvedený v objednávce. Při osobním odběru v prodejně je dokladem o prodeji účet z registrační pokladny.
 

Článek 4: Uzavření kupní smlouvy

 • Uzavření kupní smlouvy nastává mezi prodávajícím a kupujícím odesláním objednávkového formuláře na stránce pokladny po případném zboží a množství a vyplnění formuláře potvrzeného tlačítkem dokončit objednávku. (Dále jen objednávka).
 • Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně ji upravit.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů
 • Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybně
 • Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.
 • Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Závazným potvrzením se rozumí emailem Prodávajícího potvrzená objednávka (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce Kupujícího), jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@energyflexcollagen.eu.
 • Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují: Identifikace Kupujícího, tj obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa); zboží podle katalogu nebo také jeho popis; Množství objednávaného zboží; Adresa místa dodání zboží pokud je jiná než adresa jako sídlo / adresa Kupujícího (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího), Okamžik dodání zboží (den, hodina), pokud se kupující dohodne s Prodávajícím odlišně jak je uvedeno ve VOP; , Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn Kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec). Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou.
 

Článek 5: Odstoupení od smlouvy

 • Kupující – spotřebitel má právo v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího č. 102/2014 CFU má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující iv případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího na adrese Račianska 96, OPTIMUM, Bratislava 83102.
 • Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy a to zejména ne však výlučně: úplný, nevybalený, s neporušeným ochranným obalem, nepoškozené, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal . V případě odstoupení od smlouvy do 14 dní kupující spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy zaslat na emailovou adresu info@energyflexcollagen.eu, případně může použít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách www.energyflexcollagen.eu.  Tovar by měl být zaslán doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
 • Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
 • Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv: prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen
 

Článek 6: Dodací lhůty

 • Pokud je uvedeno, že máme zboží na skladě, znamená to, že ho máme v počtu minimálně 1 kus a víme vám ho vyexpedovat nejpozději do 3 (tří) pracovních dní po přijetí a úplném zaplacení objednávky. Kupující má v případě prodloužení uvedené dodací lhůty právo od smlouvy odstoupit.
 • Při převzetí produktu je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je produktu zabalen, není poškozen. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání produktu sepsat s přepravcem – pověřenou osobou / kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující produktu převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.
 • Dodání produktu na území ostatních členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout dodat zboží mimo území
 

Článek 7: Doprava a poštovné

 • Zboží posílá Prodávající dle volby Kupujícího a to buď prostřednictvím osobního odběru po dohodě s Prodávajícím a to adrese Energy Flex Bratislava Račianska 96, OPTIMUM, Bratislava 83102, Hala D, číslo dveří: 304 nebo na adrese Energy Flex Košice, Zvonárska 15, 04001, Košice
 • pověřenou osobou nebo Kurýrní služby, se kterou v momentě odesílání produktu Prodávající spolupracuje. Dodací lhůta uvedená při vytváření objednávky znamená, do kolika dnů dané tituly dorazí na adresu Kupujícího.
 • V ceně objednávky připočítáváme poštovné náklady v závislosti na zvolené formy dodání produktu.
 • Jiné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platí pro odeslání balíků v rámci Slovenska. V případě rozdělení jedné objednávky na více zásilek na základě vašeho přání vám může být účtováno poštovné za každou zásilku samostatně.
 

Článek 8: Způsoby platby

 • Platby se provádějí v CZK, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:
  • přímá platba na bankovní účet: Platební detaily vám budou zaslány mailem, po dokončení objednávky. Po odeslání objednávky pošlete vaši platbu přímo na náš bankovní účet. K identifikaci platby (variabilní symbol) použijte vaše číslo objednávky
  • elektronické bankovnictví (platba předem bankovním převodem): Při tomto způsobu platby je Kupujícímu zaslán produkt po uhrazení a připsání celé částky produktu uvedeného v elektronické objednávky na účet ENERGYflex.r.o. , Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky. Pro Slovenské zákazníky: IBAN: SK35 0900 0000 0050 5840 5425, Bankové spojení: Slovenská sporiteľňa, a.s.. Pře platny ze zahranočí SWIFT (BIC)kód: GIBASKBX
  • Platební bránou Global payments za pomoci platby kartou online
 

Článek 9: Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na produktu

 • Kupující nabývá vlastnické právo k produktu až úplným zaplacením celé kupní ceny za produktu.
 • Nebezpečí škody na produktu přechází na kupujícího v době, kdy převezme produkt od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat s produktem a kupující produkt nepřevezme.
 

Článek 10: Práva a povinnosti smluvních stran

 • Prodávající je povinen zejména:
  • poskytnout spotřebiteli informace podle příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji produktu nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších příslušných právních předpisů ,
  • zabalit produkt pro přepravu tak, aby nedošlo k jeho poškození,
  • dodat spotřebiteli objednaný produkt do místa určení řádně a včas,
  • dodat kupujícímu nejpozději spolu s produktem všechny doklady potřebné k řádné převzetí a užívání produktu v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud není schopen dodat kupujícímu produkt řádně a včas, zejména z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti produktu. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem, a v případě úhrady kupní ceny nebo její části, mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
 • Kupující je povinen zejména:
  • včas převzít produkt v místě určení,
  • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení produktu, pokud se strany nedohodly, že náklady na doručení produktu nese prodávající,
  • Kupující bere na vědomí, že v případě porušení smluvních povinností vyplývajících mu z kupní smlouvy odpovídá ve smyslu § 420 Obč. zák. za škodu, která tímto porušením prodávajícímu vznikla.
  • Kupující má právo na dodané produktu prodávajícím řádně a včas.
  • Jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, jejíž přílohou jsou tyto obchodní podmínky, budou řešeny výhradně podle platných právních předpisů právního řádu Slovenské republiky.
 

Článek 11: Ochrana osobních údajů

 • Kompletní znění ochrany osobních údajů a jejich zpracování lze nalézt v dokumentu o ochraně osobní údaje (GDPR).
 

Článek 12: Nečekané skutečnosti

 • Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, že nastanou skutečnosti vlivem „vis maior“  t. j. vyšší moci. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče.
 

Článek 13: Závěrečná ustanovení

 • Při nákupu produktu na www.energyflexcollagen.eu se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.
 • Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na www.energyflexcollagen.eu. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.
 • Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na www.energyflexcollagen.eu mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 • Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací ze www.energyflexcollagen.eu
 • Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty uvedené na www.energyflexcollagen.eu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.energyflexcollagen.eu.
 • Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.
 • Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP Prodávajícího.
  V Bratislave dne 23.1.2021