Reklamační řád

OBECNÉ USTANOVENÍ

 • Tento reklamační řád upravuje postup společnosti ENERGYflex s.r.o., se sídlem: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 070 255 zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. : 134112/B, adresa pro doručování: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava (dále jen „Prodávající“) a kupujícího (dále jen „Kupující“) při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na internetové adrese www.energyflexcollagen.eu a práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího (Prodávající a Kupující společně dále jen „Smluvní strany“) s tím související.
 • Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.energyflexcollagen.eu jakož i úprava práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
 • Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.energyflexcollagen.eu jakož i úprava práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném znění.
 • Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu je projevem souhlasu s reklamačním řádem a stává se pro Kupujícího závazným.
 • Reklamační řád je veřejně dostupný na www.energyflexcollagen.eu
 • Orgánem dozoru je: Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele , tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170

KONTROLA ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

 • Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.
 • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
 • Pokud Kupující zjistí nekompletnost zboží nebo jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, je povinen reklamaci neprodleně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů od převzetí zásilky, uplatnit u Prodávajícího. Jinak se dodávka považuje za kompletní a bez závad a reklamace z tohoto titulu nebudou akceptovány.
 • Kupující je povinen Prodávajícímu reklamovat závady a nedostatky zboží zakoupeného na stránce www.energyflexcollagen.eu bez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném znění a zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele v platném znění.
 

POSTUP PŘI REKLAMACI

 • Kupující je povinen reklamaci uplatnit jedním z následujících způsobů:
  • emailem na info@energyflexcollagen.eu.,
  • poštou a to na adresu ENERGYflex s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
 • Pro účely rychlejšího vyřízení reklamace doporučujeme Kupujícím aby kromě reklamovaného zboží doložili i doklad o koupi a vyplněný reklamačný formulár.
 • Pokud Kupující reklamuje zboží, které si neobjednal: V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, Kupující má právo vrátit zboží Prodávajícímu nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od převzetí zboží Kupujícím. Náklady na vrácení zboží nese Kupující. Prodávající vrátí peněžní prostředky Kupujícímu do 14 pracovních dnů od registrace vráceného zboží v sídle ENERGYflex s.r.o.. nebo po dohodě s Kupujícím doručí požadované zboží.
 
 • Kupující si uplatňuje právo vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady prodaného zboží: Bližší podmínky jsou upraveny v článku „Záruční podmínky a záruční doba“ tohoto reklamačního řádu.
 • Kupující je povinen uvést v emaily o reklamaci následující údaje:
  • Identifikace Kupujícího, tj jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, kontakt (telefon a e-mailová adresa);
  • Číslo elektronické objednávky (číslo na faktuře);
  • Popis zboží, které Kupující žádá vrátit nebo popis obráceného zboží s uvedením barvy a ceny zboží;
  • V případě vrácení zboží číslo bankovního účtu Kupujícího a název a kód banky, ve které je účet veden.
 • Pokud se v případě neúplnosti informací Prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat Kupujícímu a / nebo Kupující nereaguje na e-mailovou výzvu Prodávajícího do 14 pracovních dnů od převzetí emailu a / nebo zaevidování reklamovaného zboží, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné reklamace a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět Kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce. Prodejce v den přijetí reklamace vystaví Kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží v souladu s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího formou dohodnutou s Kupujícím.
 • Pokud Prodávající nezašle i zboží, které je předmětem reklamace Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné reklamace.
 • Kupující je povinen pojistit zboží, které je předmětem reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem reklamace nese Kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží Prodávajícím.
 • Kupující je povinen doporučeně poslat zboží, které je předmětem reklamace na adresu sídla Prodávajícího, případně jej doručit osobně (po předchozí dohodě s Prodávajícím) Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno Kupujícím na dobírku.
 • Reklamace musí být vybaveny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 • Pokud je kupujícím podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNÍ DOBA

 • Na dodané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba uvedená na balení produktu
 • Záruční doba se nevztahuje na otevřené balení
 • Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího, tento do emailové schránky Kupujícího (kterou uvedl při objednávce) doručí fakturu, která zároveň slouží jako záruční doklad.
 • Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího který je současně zcela zaplacen. Kupující je povinen v reklamačním formuláři co nejvýstižněji popsat vadu, pro kterou zboží reklamuje.
 • Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo jiná povinná osoba určená k opravě je povinen vyřídit reklamaci ihned, nejpozději do 30 dnů.
 • Prodávající zašle Kupujícímu o vyřízení reklamace email s finálním stanoviskem ohledně vybavení reklamaci.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká mj v následujících případech:
  • Pokud vypršela u reklamovaného zboží záruční lhůta před dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
  • Výrobek byl otevřen nebo použit
 • Kupující se může proti rozhodnutí reklamace odvolat ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
 

POSTUP PO SKONČENÍ REKLAMACE

 • V případě, že Kupující – spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace Prodávajícím nebo pokud se Kupující – spotřebitel obrátil na Prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující – spotřebitel právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující – spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Kupující – spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stráncehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a / nebo doplnit reklamační řád. Změny a / nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.energyflexcollagen.eu   V Bratislavě dne 23.1.2021